Moventis Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is een organisatie voor psychologische hulp in Parkstad. U kunt bij ons terecht voor basis generalistische hulp aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met lichte tot matige psychische stoornissen.

GBGGZ betekent kortdurende zorg, dichtbij en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd. Om de zorg te kunnen bieden en om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. De verwijzer indiceert de zorgzwaarte, kort, middel of intensief.

Er wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende therapievormen. Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken, IPT (interpersoonlijke psychotherapie), EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), EFT (Emotion Focus Therapy). Bij kinderen wordt, waar mogelijk, spel ingezet.

Binnen Moventis GBGGZ is speciale aandacht voor psychische problemen rondom zwangerschap, bevalling en omgang met de baby of peuter.

Er is expertise aanwezig voor hulp aan mensen met een verstandelijke beperking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Moventis GBGGZ kan niet voldoende ondersteuning bieden in crisissituaties. Hiervoor neemt u contact op met uw huisarts en buiten kantooruren met de spoedeisende hulp. Het telefoonnummer van de spoedeisende hulp wordt over het algemeen via de voicemail van uw huisarts bekend gemaakt. Bent u al in behandeling, dan kijken we samen met u waar u terecht kunt. Ook hier geldt: buiten kantooruren dient u in crisissituaties contact op te nemen met de nightcare.

Soms is de problematiek zodanig, dat hulp vanuit de GBGGZ niet toereikend is. De huisarts zal u dan verwijzen naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Tarieven

In de GBGGZ wordt uw behandeling geregistreerd in een traject, waarbij geen sprake meer is van losse consulten. Er zijn 4 trajecten die gebaseerd zijn op zorgzwaarte: kort (294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) en chronisch (750 minuten). Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.

Het intake-gesprek wordt vergoed als dit op verwijzing van de huisarts heeft plaatsgevonden. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2014 is dit € 360,-- per jaar.

Gecontracteerde zorg

Moventis heeft voor 2014 en 2015 met  alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten voor de GBGGZ. Dit betekent dat wij de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen.

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

Code Prestatie Maximumtarief NZa *
180001 Kort, 294 minuten € 453,79
180002 Middel, 495 minuten € 773,19
180003 Intensief, 750 minuten € 1.212,41
180004 Chronisch, 750 minuten € 1.118,96

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Moventis heeft met vrijwel alle zorgeverzekeraars een contract afgesloten. De tarieven van de zorgverzekeraar kunnen afwijken van de tarieven van de NZa. De tarieven van de zorgverzekeraar zijn doorgaans lager.

In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden.

De transitieprestatie (betreft GBGGZ) met maximaal het bijhorende bedrag:

Code Prestatie Maximumtarief *
180005 Transitieprestatie € 185,22

Wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling en voor het afronden van behandelingen die in 2013 zijn gestart.

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort, brengen wij de volgende prestatie in rekening:

Overig Product Niet Verzekerde Zorg: Consult 60 minuten (45 minuten face-to-face, 15 minuten administratietijd): 85 euro Kan de afspraak niet doorgaan, zullen wij dit niet in rekening brengen als de afmelding op tijd (minimaal 24 uur van te voren) wordt doorgegeven. Dit kan telefonisch (ook via de voicemail) of via e-mail. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt 80 euro in rekening gebracht.

Intelligentieonderzoek wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U kunt wel bij Moventis GBGGZ terecht voor intelligentieonderzoek. De kosten voor het gehele traject bedragen 449 euro.

Overige werkwijzen